Auringonkoirat


Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Auringonkoirat ry
Rekisterinumero 204.693
http://www.auringonkoirat.com
Yhteyshenkilö: Emma Kanerva, emma(at)auringonkoirat.com

2. Henkilörekisterin nimi

Auringonkoirat ry:n adoptiorekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyoikeuden tarkoitus ja perusteet

Koiran adoptioon tai kotihoitoon liittyvien asioiden hoitaminen, kuten yhteydenpito adoptoijaan ja kotihoitajaan. Luettelon pito maahan tuotujen koirien vastaanottajista Eviraa varten.

4. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukkojen takana.
Rekisterit on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Sähköiset tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän käyttämään suojattuun järjestelmään, järjestelmään sisäänpääsy vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterien sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän määräämät henkilöt.

5. Rekisterin tietosisältö

Sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköpostiosoite, kotiselvityslomakkeeseen kirjatut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Luovutussopimus, kotihoitosopimus, kotiselvityslomake

7. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Auringonkoirat ry:n ulkopuolelle. Luettelo Eviraa varten on viranomaismääräys eläinten maahantuonnissa. Tietoja käsitellään yhdistyksen sisällä siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

8.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä riittävät tunnistetiedot itsestään.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9. Henkilötietojen säilytysajat ja hävittäminen

Henkilötieto poistetaan, kun käsittely- ja käyttötarve poistuu eikä henkilötietojen säilyttämiselle ole muuta perusteltua syytä.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pyrimme kehittämään toimintaamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

  

© Auringonkoirat ry 2018